Berkenan bera...

Berkenan berangkat ke Majlis Sambutan Tahun Baru Cina

BANDAR SERI BEGAWAN, 16 Feb – Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulah, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri Pengiran Anak Hajah Saleha hari ini, berkenan berangkat ke Majlis Ramah Mesra Perayaan Tahun Baru Tiong Hwa 2017 yang berlangsung di Pusat Persidangan Antarabangsa,

terkini HM1

Turut berangkat ialah Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadee Billah, Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Isteri Pengiran Anak Sarah dan Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Perdana Wazir Sahibul Himmah Wal- Waqar Pengiran Muda Mohamed Bolkiah.

terkini HM 2

terkini HM 3