Berkenan menerima mengadap

KEBAWAH Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulah, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ketika berkenan menerima mengadap Pengarah Urusan Syarikat Minyak Brunei Shell Sdn Bhd, Andrew Faulkner di Istana Nurul Iman, kelmarin. – Gambar Infofoto