Berkenan teri...

Berkenan terima mengadap

Oleh Muiz Matdani

BANDAR SERI BEGAWAN, 21 April – Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulah, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam hari ini berkenan menerima mengadap Menterl Hal Ehwal Luar Negeri Republik Rakyat China, Tuan Yang Terutama Wang Yi, yang sedang berada di Negara Brunei Darussalam dalam lawatan rasmi, di Istana Nurul Iman.

Semasa majlis mengadap tersebut, Kebawah Duli Yang Maha Mulia dan Tuan Yang Terutama telah berbincang mengenai isu-isu dua hala di antara Negara Brunei Darussalam dan Republik Rakyat China, serta bertukar-tukar pandangan tentang hal ehwal serantau dan antarabangsa.

Menyertai bersama pada majlis mengadap itu ialah Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Rakyat China ke Negara Brunei Darussalam, Puan Yang Terutama Yang Jian.

Turut hadir iaIah Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Hal Ehwal Luar Negeri dan Perdagangan II (Kedua), Yang Berhormat Pehin Orang Kaya Pekerma Dewa Dato Seri Setia Lim Jock Seng.

ARTIKEL YANG SAMA