Berkenan teri...

Berkenan terima mengadap

BANDAR SERI BEGAWAN, 2 Jun – Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulah, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan menerima mengadap Utusan Perdagangan United Kingdom ke Brunei Darussalam, Mark Garnier MP, yang berada di negara ini dalam rangka lawatan kerja.

Semasa majlis mengadap tersebut, Kebawah Duli Yang Maha Mulia dan Mark Garnier MP telah berbincang mengenai kerjasama ekonomi dua hala di antara Negara Brunei Darussalam dan United Kingdom. Menyertai sama pada majlis mengadap yang berlangsung di Istana Nurul Iman itu ialah Pesuruhjaya Tinggi British ke Negara Brunei Darussalam, Tuan Yang Terutama David Campbell.

Turut hadir ialah Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Hal Ehwal Luar Negeri dan Perdagangan II (Kedua), Yang Berhormat Pehin Orang Kaya Pekerma Dewa Dato Seri Setia Lim Jock Seng.