Dato Paduka H...

Dato Paduka Haji Hamdan dilantik Pengarah JKDN

pg02_151027_b

BANDAR SERI BEGAWAN, 26 Okt – Pada menjunjung titah perintah Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulah, Sultan dan Yang

Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, Jabatan Perdana Menteri dengan ini memaklumkan bahawa Kebawah Duli Yang Maha Mulia telah mengurniakan titah perintah bahawa Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Dato Paduka Haji Hamdan bin Haji Abu Bakar dilantik menjadi Pengarah Jabatan Keselamatan Dalam Negeri (JKDN) berkuat kuasa mulai hari Khamis, 9 Muharam 1437H bersamaan 22 Oktober 2015M.

ARTIKEL YANG SAMA