Dayang Chaira...

Dayang Chairani kini Pengarah Hasil

BANDAR SERI BEGAWAN, 3 Ogos – Jabatan Perkhidmatan Awam, Jabatan Perdana Menteri memaklumkan bahawa Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah memperkenankan bagi Dayang Chairani binti Haji Sulaiman, Pemangku Pengarah Hasil di Bahagian Hasil, Kementerian Kewangan dinaikkan pangkat dan ditetapkan dalam jawatan yang dipangkunya sebagai Pengarah Hasil, di Bahagian Hasil, Kementerian Kewangan mulai 1 Ogos 2016.

ARTIKEL YANG SAMA