Istana Nurul Iman dibuka selama tiga hari

BANDAR SERI BEGAWAN, 21 Jun – Pada menjunjung titah Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulah, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, Grand Chamberlain, Yang Amat Mulia Pengiran Penggawa Laila Bentara Istiadat Diraja Dalam Istana Pengiran Haji Alauddin bin Pengiran Paduka Tuan Pengiran Haji Abu Bakar mengumumkan bahawa sempena Hari Raya Aidilfitri Tahun 1438 Hijrah, Istana Nurul Iman akan dibuka selama tiga hari, bermula dari Hari Raya kedua dari jam 10 pagi hingga 12 tengah hari dan dari jam 2 petang hingga 4 petang bagi membolehkan orang ramai mengadap dan menjunjung ziarah kehadapan majlis Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam serta kerabat diraja.