Menerima meng...

Menerima mengadap Duta Besar Turki

DULI Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji AI-Muhtadee Billah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri berkenan menerima mengadap Duta Besar Republik Turki ke Negara Brunei Darussalam, Fikret Oguz Ates di Qashr AI-Meezan. Fikret Oguz yang akan menamatkan perkhidmatan beliau, telah menyembahkan Surat Tauliah Pelantikannya kehadapan majlis Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulah, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam pada 9 Disember 2013. – Gambar oleh Infofoto