Pengiran Perd...

Pengiran Perdana Wazir menerima mengadap

pg01_150616_a

DULI Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Perdana Wazir Sahibul Himmah Wal-Waqar Pengiran Muda Mohamed Bolkiah, Menteri Hal Ehwal Luar Negeri dan Perdagangan hari ini menerima mengadap Duta Besar Republik Arab Mesir, Tuan Yang Terutama Salah Mohi Eldin Elwassimy di Balai Penghadapan, Bukit Kayangan dan mengadakan perbincangan mengenai kerjasama dua hala dan hal ehwal antarabangsa. Tuan Yang Terutama menyembahkan watikah pelantikan kehadapan Majlis Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam pada Jun 2014 dan beribu pejabat di Kuala Lumpur. – Gambar Muiz Matdani

ARTIKEL YANG SAMA