Soon Loo dila...

Soon Loo dilantik Pengarah Urusan DARe

BANDAR SERI BEGAWAN, 23 Mac – Pada menjunjung titah perintah Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulah, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, Jabatan Perdana Menteri dengan ini memaklumkan bahawa Baginda Sultan telah mengurniakan titah perkenan bagi pelantikan Loo Yau Soon (Soon Loo), sebagai Pengarah Urusan/Ketua Pegawai Eksekutif bagi Darussalam Enterprise (DARe) berkuat kuasa mulai 13 Jamadilakhir 1437 bersamaan dengan 22 Mac 2016.

ARTIKEL YANG SAMA