Yang Di-Pertu...

Yang Di-Pertua MMN terima kunjungan hormat

BANDAR SERI BEGAWAN, 19 Mei – Yang Di-Pertua Majlis Mesyuarat Negara (MMN), Yang Berhormat Pehin Orang Kaya Seri Lela Dato Seri Setia Haji Abdul Rahman bin Dato Setia Haji Mohamed Taib, pagi tadi, telah menerima kunjungan hormat daripada Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Rakyat China Ke Negara Brunei Darussalam, Puan Yang Terutama Yang Jian.

Majlis berlangsung di Bangunan Dewan Majlis, Jabatan Majlis-Majlis Mesyuarat, itu merupakan salah satu usaha ke arah meningkatkan lagi persefahaman antara kedua-dua buah negara.

p03-5_20150520

ARTIKEL YANG SAMA