79 warga Kem. Kesihatan terima PKL

Yang Berhormat Dato Paduka Dr Haji Mohd Isham ketika menyampaikan Pingat Kerja Lama kepada salah seorang kakitangan Kementerian Kesihatan.

BANDAR SERI BEGAWAN, 14 Jun – Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulah, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah memperkenankan seramai 79 orang pegawai dan kakitangan Kementerian Kesihatan bagi dikurniakan Pingat Kerja Lama (P.K.L) Sempena Ulang Tahun Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Ke-71 Tahun. (Klik di sini untuk berita selanjutnya)