ASEAN diseru utamakan agenda AEC

Oleh Sim Y. H.

BANDAR SERI BEGAWAN, 20 JAN – Negara-negara anggota ASEAN disarankan untuk terus memberikan perhatian kepada agenda integrasi Komuniti Ekonomi ASEAN (AEC) di mana ia memberikan peluang kepada mereka untuk bekerjasama, melihat ke dalam matlamat jangka sederhana dan panjang dalam usaha untuk menghidupkan kembali ekonomi ASEAN.

Di samping itu, memastikan tenaga kerja dan perniagaan mereka dilengkapi dengan kemahiran serta peralatan diperlukan untuk menyesuaikan diri kepada mana-mana halangan ekonomi serta pada masa yang sama, membentuk ASEAN supaya menjadi lebih berdaya tahan, dinamik dan berada di hadapan daripada segi penekanan penyelesaian terkini ke arah kemapanan serta memastikan sebuah masa depan yang lebih baik untuk generasi-generasi yang mendatang.

Oleh itu, adalah amat bertepatan pada 2021, ASEAN meningkatkan usahanya ke arah membina sebuah komuniti ASEAN yang inklusif, mapan, berdaya tahan dan dinamik, tekan Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua, Yang Berhormat Dato Seri Setia Dr Haji Mohd Amin Liew bin Abdullah dalam ucaptama di Majlis Penyerahan Rasmi Tugas Pengerusi ASEAN BAC kepada Negara Brunei Darussalam yang berlangsung di Pusat Persidangan Antarabangsa Berakas, hari ini.

Beliau menyatakan bahawa pandemik COVID-19 telah menukar dinamik dunia di mana ia telah mempercepatkan peralihan ASEAN kepada pendigitalan yang akan terus menjadi komponen utama dalam pertumbuhan di abad ke-21.

Dalam hubungan itu, adalah amat penting bagi ASEAN untuk mempertahankan sekuriti siber rantau dengan meningkatkan keupayaannya serta pada masa yang sama, peka akan kemunculan teknologi baharu.

Yang Berhormat Dato Seri Setia Dr Haji Mohd Amin Liew ketika menyampaikan ucaptama pada Majlis Penyerahan Rasmi Tugas Pengerusi ASEAN BAC kepada Negara Brunei Darussalam.

Di samping itu, Yang Berhormat Dato juga menyarankan supaya negara anggota ASEAN terus menunjukkan sokongan dan komitmen bagi usaha pelbagai hala.

Dengan tema, We Care, We Prepare, We Prosper, tumpuan Negara Brunei Darussalam adalah pada tiga bidang keutamaan iaitu menjaga kesejahteraan rakyat dan satu sama lain, mempersiapkan diri bagi peluang dan cabaran masa hadapan serta mencapai kemakmuran bersama dalam sebuah rantau yang bersatu-padu.

Ke arah itu, Brunei telah mencadangkan 10 pencapaian ekonomi utama (PED) bagi Komuniti Ekonomi ASEAN yang dibahagikan kepada tiga teras strategik iaitu pemulihan iaitu maju bersama ke arah pemulihan ekonomi serantau, pendigitalan iaitu memanfaatkan teknologi baharu dan pendigitalan bagi sebuah ASEAN berdaya tahan serta kemapanan iaitu dalam usaha untuk memajukan pertumbuhan ekonomi yang mapan dan inklusif di ASEAN.

Yang Berhormat Dato menyentuh mengenai dengan pemulihan di mana ia meliputi empat PED iaitu untuk mengendalikan penilaian komprehensif bagi memperkemaskan langkah bukan tarif (NTM) di negara-negara anggota ASEAN termasuk membangunkan peralatan NTM yang boleh digunakan untuk mengkaji semula NTMs daripada segi kepatuhan, penguatkuasaan dan reka bentuk.

Perkara kedua ialah untuk membangunkan rancangan pemulihan bagi pelancongan ASEAN di mana pelan itu akan membantu menyediakan penyelesaian komprehensif dan tersusun untuk meningkatkan kemapanan, daya tahan dan keterangkuman sosial dalam industri pelancongan ASEAN semasa pasca pandemik.

Perkara ketiga ialah untuk memulakan rundingan bagi kawasan bebas perdagangan (FTA) ASEAN-Kanada di mana asas bagi FTA itu telah ditetapkan dan adalah tepat pada masnya untuk melancarkan FTA berkenaan.

Perkara keempat, jelas Yang Berhormat Dato, ialah untuk membangunkan Rangka Kerja Memudahkan Pelaburan ASEAN di mana ia akan memudahkan pelaburan ke rantau ASEAN dan mempersiapkan rantau bagi norma baru pasca COVID-19.

Di samping itu, ia juga akan membantu untuk mengintegrasikan ASEAN ke dalam rantaian nilai global dan menyumbang kepada usaha pemulihan komprehensif ASEAN.

Sementara itu, di bawah teras strategik kedua iaitu pendigitalan, ulas Yang Berhormat Dato, ia meliputi dua PED iaitu perkara kelima dan keenam dengan perkara kelima ialah untuk membangunkan pelan kerja bagi pelaksanaan Perjanjian ASEAN bagi perdagangan elektronik di mana pelan kerja itu akan membimbing negara-negara anggota mengenai bagaimana untuk memajukan pelaksanaan perjanjian itu dengan efektif bagi lima tahun mendatang di peringkat serantau dan negara.

Perkara keenam ialah untuk membangunkan pelan tindakan serantau dalam bidang ruang siber seperti yang dicadangkan oleh laporan 2015 United Nations Group of Governmental Experts of Information Security (UNGGE) di mana ia akan membantu rantau ASEAN dalam pelaksanaan norma siber dan aktiviti kerjasama untuk membangunkan keupayaan yang diperlukan.

Manakala itu, teras strategik ketiga iaitu kemapanan di mana ia meliputi empat PED iaitu perkara ketujuh ialah untuk membangunkan sebuah rangka kerja ASEAN yang akan menyokong pengeluar kecil makanan, pertanian dan perhutanan, koperasi serta perusahaan mikro, kecil dan sederhana yang telah terjejas teruk oleh pandemik berkenaan.

Pencapaian yang diinginkan adalah untuk meningkatkan standard produk dan daya saing mereka.

Perkara kelapan menumpukan kepada tenaga iaitu untuk membangunkan sebuah Deklarasi Bersama ASEAN bagi Transisi Tenaga dan Sekuriti Tenaga di mana ia dijangka akan menetapkan pendekatan bagi ASEAN untuk bekerjasama dalam mengejar transisi tenaga dan sekuriti tenaga.

Perkara kesembilan adalah untuk membangunkan sebuah rangka kerja bagi ekonomi pekeliling untuk AEC di mana ia merupakan sebuah konsep yang baru bagi rantau berkenaan dan adalah amat penting untuk mengenal pasti di peringkat awam bidang-bidang utama ekonomi pekeliling yang relevan kepada kerja-kerja AEC dengan menggunakan amalan terbaik serantau dan global.

Perkara kesepuluh adalah untuk menyampaikan cadangan-cadangan utama bagi memajukan kerjasama ASEAN dalam pembangunan sumber mineral terutama untuk mengambil manfaat peluang-peluang daripada peningkatan trend global dan peralihan pasaran besi dan mineral global.