ASEAN komited dukung transformasi digital

Oleh SIM Y. H.

ASEAN harus berubah menjadi sebuah komuniti digital unggul untuk memanfaatkan potensi luas pendigitalan yang membawa banyak manfaat kepada ASEAN termasuk menyumbang kepada peningkatan peluang-peluang perniagaan, meningkatkan jenis dan kualiti perkhidmatan serta barangan, meningkatkan produktiviti dan keberkesanan serta memperbaiki kepelbagaian dan daya saing di serata segmen ekonomi.

Mengenali akan pentingnya peranan transformasi digital dan sebagai isu yang merentas pelbagai sektor, ia memerlukan tindakan bersepadu daripada pelbagai pihak yang berkepentingan di serata badan-badan sektoral dan tunggak komuniti ASEAN untuk menanganinya secara efektif.

Ke arah itu, Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulah, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, bersama pemimpin-pemimpin ASEAN yang bersidang pada Sidang Kemuncak ASEAN ke-38 dan ke-39 yang berlangsung secara persidangan video pada 26 Oktober lalu telah bersama-sama menyokong kenyataan pemimpin-pemimpin ASEAN bagi memajukan transformasi digital dalam ASEAN.

Dalam kenyataan yang dikeluarkan itu, para pemimpin ASEAN bersetuju untuk mendalamkan kerjasama di serata badan-badan sektoral ASEAN dan tunggak komuniti bagi pendekatan bersepadu yang holistik dan strategik untuk membolehkan transformasi digital yang dipercepatkan dan inklusif bagi memacu pemulihan pasca pandemik COVID-19 dan membina daya tahan jangka panjang menentang krisis dan cabaran-cabaran masa hadapan.

Untuk mencapai matlamat berkenaan, ialah menerusi pelaksanaan Rangka Kerja Pemulihan Komprehensif ASEAN (ACRF) iaitu Consolidated Strategy on the Fourth Industrial Revolution (4IR) for ASEAN, Bandar Seri Begawan Roadmap, An ASEAN Digital Transformation Agenda to Accelerate ASEAN’s Economic Recovery and Digital Economy Integration, ASEAN Digital Integration Framework ASEAN Plan (2019-2025), ASEAN Agreement on E-Commerce, ASEAN Digital Masterplan 2025 serta untuk memanfaatkan ASEAN Smart Cities Network (ASCN) bagi mempromosikan pembangunan bandar pintar dan mampan.

KDYMM Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulah ketika berkenan mempengerusikan Sidang-sidang Kemuncak ASEAN ke-38 dan ke-39 secara maya dari Baitul Mesyuarah, Istana Nurul Iman. – Gambar fail

Para pemimpin ASEAN juga bersetuju untuk memperkukuhkan pembangunan kapasiti dan kerjasama sekuriti siber di bawah penyelarasan ASEAN Cyber-CC bagi memajukan pembangunan berterusan sebuah ruang siber yang selamat, berdaya tahan, saling beroperasi dan berasaskan peraturan sebagai komponen utama transformasi digital, dengan menggalakkan keselarasan dasar di serata sektor dan negara-negara anggota ASEAN, mengukuhkan centrality ASEAN dalam arkitektur sekuriti siber serantau serta meningkatkan penyejajaran dasar sekuriti siber serantau.

Para pemimpin ASEAN juga menyarankan bagi mendalami komitmen untuk mempromosikan kesalinghubungan digital yang mampu dimiliki, boleh diakses dan berkualiti dalam ASEAN, dipermudahkan secara saling beroperasi di mana ia adalah amat kritikal bagi menubuhkan sebuah ekonomi digital yang unggul dan kompetitif.

Para pemimpin ASEAN juga menyeru bagi pelaksanaan Pelan Induk Digital ASEAN 2025 dan visinya bagi ASEAN sebagai sebuah blok ekonomi dan komuniti digital unggul yang diterajui oleh ekosistem, teknologi dan perkhidmatan digital yang selamat dan transformatif menerusi usaha bersepadu kerajaan, pengawal selia dan pemain pasaran.

Para pemimpin ASEAN seterusnya menyeru bagi pengukuhan transformasi dan integrasi digital serantau melalui penubuhan sebuah Perjanjian Rangka Kerja Ekonomi Digital ASEAN menjelang 2025 di bawah penyelarasan Majlis Komuniti Ekonomi ASEAN (AEC) bagi pendekatan berasaskan peraturan, berharmoni dan koheren ke arah memajukan kerjasama ASEAN dalam ekosistem digital.

Kenyataan juga menyeru bagi mempersiapkan sebuah masyarakat yang bersedia untuk masa hadapan dan digital dalam ASEAN yang dilengkapkan dengan ilmu pengetahuan dan kemahiran untuk mengambil bahagian secara yakin dalam transformasi digital, antara lainnya, melalui pembangunan kapasiti untuk semua khususnya perusahaan mikro, kecil dan sederhana serta mereka yang paling terpinggir ke arah sebuah masyarakat digital yang inklusif.

Para pemimpin juga menyeru bagi mempromosikan kerjasama dengan rakan-rakan luar ASEAN menerusi pelbagai mekanisme yang diterajui ASEAN, organisasi-organisasi antarabangsa, sektor swasta dan persatuan-persatuan perdagangan untuk memajukan transformasi digital dalam semua dimensi pembangunan Komuniti ASEAN.

Pada masa yang sama, para pemimpin ASEAN menugaskan badan-badan sektoral ASEAN dan tunggak komuniti untuk memanfaatkan transformasi digital yang sedang berjalan, mempercepatkan kerja-kerja pendigitalan yang sedang berjalan untuk bersedia bagi masa hadapan serta menginstitusikan transformasi digital mampan melalui koordinasi dasar, kerjasama teknikal dan usaha pembangunan kapasiti supaya usaha ASEAN adalah tertumpu, efektif dan holistik selaras dengan tema ASEAN 2021, We Care, We Prepare, We Prosper.