ASEAN SHIELD pendekatan strategik kurangkan impak kecemasan

Oleh SIM Y. H.

Pemimpin-pemimpin ASEAN yang bersidang pada Sidang Kemuncak ASEAN ke-38 dan ke-39 yang berlangsung secara persidangan video pada 26 Oktober lalu telah mempersetujui serta bersama-sama meluluskan Bandar Seri Begawan Declaration on the Strategic and Holistic Initiative to Link ASEAN Responses to Emergencies and Disasters (ASEAN SHIELD).

Dalam kenyataan yang dikeluarkan mengenai dengan ASEAN SHIELD, para pemimpin ASEAN mengisytiharkan untuk mempromosi dan melaksana ASEAN SHIELD iaitu satu pendekatan strategik, holistik, bersepadu dan merentas sektor di serata Komuniti ASEAN bagi memastikan respons tepat pada waktunya, kolektif, pantas dan efektif ASEAN dalam mengurangkan impak pelbagai jenis kecemasan serta bencana yang menjejas rantau berkenaan.

Pemimpin-pemimpin ASEAN mengalu-alukan List of ASEAN Intiatives and Mechanisms to Respond to Regional Emergencies and Disasters, sebuah dokumen hidup yang akan dikemaskinikan secara berterusan oleh Sekretariat ASEAN, yang menyediakan gambaran keseluruhan mekanisme dan proses yang sedia ada dalam rangka kerja ASEAN untuk menangani kecemasan dan bencana yang menjejas rantau serta perkaitan mereka kepada ASEAN SHIELD.

Para pemimpin menyeru badan-badan sektoral ASEAN untuk mengambil langkah-langkah bagi mengukuhkan koordinasi dalam mempromosi dan melaksanakan ASEAN SHIELD termasuk menerusi Recommendations on Strengthening ASEAN Cross-Pillar and Cross-Sectoral Coordination to Enhance Emergency and Disaster Preparedness and Response through ASEAN SHIELD serta untuk mengharmonikan usaha merentas sektor dan tunggak dalam ASEAN sebagai respons kepada kecemasan dan bencana.

Para pemimpin ASEAN juga menekankan perlunya untuk memperbaiki komunikasi dan hubungan di kalangan mekanisme dan proses ASEAN supaya dapat melaksanakan persediaan dengan cepat dan efektif untuk memberikan respons kepada kecemasan dan bencana.

Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulah ketika berkenan mempengerusikan Sidang-sidang Kemuncak ASEAN ke-38 dan ke-39 secara maya dari Baitul Mesyuarah, Istana Nurul Iman, baru-baru ini. – Gambar fail
ASEAN SHIELD satu pendekatan strategik, holistik, bersepadu dan merentas sektor di serata Komuniti ASEAN bagi memastikan respons tepat pada waktunya, kolektif, pantas dan efektif ASEAN dalam mengurangkan impak pelbagai jenis kecemasan serta bencana yang menjejas rantau berkenaan.

Pada sama yang sama, untuk mengoptimumkan atau memperkemaskan penggunaan langkah-langkah serta proses ASEAN yang sedia ada supaya dapat melindungi Komuniti ASEAN dengan pandangan untuk meminimumkan gangguan dan memastikan kelangsungan kehidupan seharian serta perkhidmatan bagi penduduk.

Para pemimpin menugaskan Majlis Penyelaras ASEAN (ACC), dengan disokong oleh Mesyuarat Perundingan Bersama (JCM) serta Sekretariat ASEAN untuk menyelaraskan dan mengawasi perkembangan kerja serta inisiatif di bawah ASEAN SHEILD.

Mereka juga menugaskan lagi ACC dengan sokongan oleh JCM dan badan-badan sektoral ASEAN yang relevan untuk mengkaji semula dan mengukuhkan peranan setiausaha agung ASEAN sebagai penyelaras bantuan kemanusiaan ASEAN (SG-AHAC) melalui pengemaskinian terma rujukan setiausaha agung ASEAN sebagai penyelaras bantuan kemanusiaan ASEAN bagi membolehkan setiausaha agung untuk mencadangkan pengaktifan tepat pada masanya mekanisme ASEAN yang relevan untuk pantas menangani kecemasan dan bencana serantau dengan konsultasi dengan badan-badan sektoral yang relevan.

Mengembangkan liputan tanggungjawab dan peranan penyelaras bantuan kemanusiaan ASEAN untuk merangkumi penyelarasan respons ASEAN kepada kecemasan dan bencana lain yang menjejas rantau yang mungkin jatuh di bawah ASEAN SHIELD serta menyelaras dan mengawasi respons keseluruhan ASEAN ke arah pelaksanaan dengan jayanya ASEAN SHIELD merentas kesemua tiga-tiga Tonggak Komuniti ASEAN bagi memudahkan proses pengaktifan ASEAN SHIELD dengan pantas dan tepat pada masanya.

Di samping itu, pemimpin-pemimpin ASEAN turut menugaskan Sekretariat ASEAN untuk membantu usaha oleh negara-negara anggota ASEAN untuk mempromosikan ASEAN SHIELD serta memberikan kemas kini berkala kepada JCM, ACC dan pemimpin-pemimpin ASEAN bagi situasi kecemasan atau bencana serta juga perkembangan dan respons ASEAN terhadap kerja dan inisiatif di bawah ASEAN SHIELD apabila diperlukan.

Para pemimpin ASEAN mengalu-alukan usaha untuk terus mengukuhkan keupayaan analisis dan pemantauan Sekretariat ASEAN dan institusi serta pusat ASEAN yang relevan ke arah meningkatkan kapasiti rantau untuk menangani, meramal dan menilai kecemasan dan bencana yang sedang atau baru muncul di rantau, yang telah atau mungkin menghalang perkembangan serta pembangunan yang dicapai oleh Komuniti ASEAN.

Para pemimpin juga menanti penubuhan sebuah mekanisme yang akan membolehkan penduduk ASEAN untuk menyumbang kepada bantuan bencana alam dalam rantau berkenaan termasuk melalui tetapi tidak terhad kepada, Tabung Bantuan Kecemasan dan Pengurusan Bencana ASEAN (ADMER) dan meneroka penyelarasan inisiatif-inisiatif lain ASEAN bagi membolehkan pihak-pihak yang berkepentingan untuk menyumbang ke arah usaha pemulihan dan bantuan serantau.

Pemimpin-pemimpin ASEAN menggalakkan badan-badan sektoral ASEAN untuk membangunkan langkah dan inisiatif yang diperlukan dalam mempromosikan dan mengukuhkan ASEAN SHIELD termasuk mempromosikan pertukaran kerap pengalaman dan maklumat serta dialog di kalangan badan-badan sektoral ASEAN, yang mana relevan, untuk mempercepatkan usaha bersepadu serantau ke arah membina Komuniti ASEAN yang bersiapsiaga, responsif dan berdaya tahan.

Para pemimpin juga mempromosikan kerjasama dengan rakan-rakan luar ASEAN dalam konsultasi bersama badan-badan sektoral ASEAN termasuk menerusi perkongsian amalan terbaik dan pelajaran yang dipelajari untuk memperbaiki penyelarasan mekanisme dan proses ASEAN yang sedia ada de-ngan pandangan untuk memudahkan pelaksanaan ASEAN SHIELD serta juga untuk meningkatkan keupayaan pengurusan dan pengurangan risiko bencana ASEAN supaya dapat lebih bersedia dan respons kepada bencana dan kecemasan yang telah atau mungkin menjejas rantau itu di masa hadapan.

Para pemimpin ASEAN juga menggalakkan sumbangan dan penglibatan dengan pihak-pihak berkepentingan yang relevan seperti sektor swasta dan organisasi antarabangsa termasuk United Nations Office for Disaster Risk Reduction-Regional Office for Asia and the Pacific (UNDRR-ROAP), dalam meningkatkan kapasiti serantau untuk menyokong kemajuan pelaksanaan dan pengukuhan ASEAN SHIELD serta juga untuk meneroka pelaksanaan penyelidikan lanjutan dan pertukaran maklumat serta amalan terbaik terhadap sistem amaran awal dan mekanisme komunikasi bagi kecemasan dan bencana.

Pemimpin-pemimpin ASEAN adalah komited kepada aspirasi yang berkekalan untuk melindungi penduduk ASEAN termasuk golongan yang paling terdedah, semasa kecemasan dan bencana, melindungi nyawa dan mata pencarian serta memastikan peruntukan berterusan perkhidmatan dan barangan keperluan termasuk bekalan perubatan dan ubat-ubatan, bagi meminimumkan gangguan atau umpak dan kesan limpahan kepada Komuniti ASEAN.