Berkenan adakan kunjungan muhibah

KIGALI, 23 JUN – Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulah, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, hari ini berkenan berangkat bagi mengadakan kunjungan muhibah bersama Presiden Republik Rwanda, Tuan Yang Terutama Paul Kagame di Urugwiro Village (Pejabat Presiden), Kigali.

(Klik di sini untuk berita lanjut)