Berkenan berangkat ke majlis bersanding

 

BANDAR SERI BEGAWAN, 15 Dis – Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulah, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri Pengiran Anak Hajah Saleha, hari ini, berkenan berangkat ke Majlis Bersanding bagi Majlis Perkahwinan Yang Amat Mulia Pengiran Anak Hafiyyah binti Pengiran Maharaja Sahibul Kahar Lela Pengiran Anak Haji Mohammad Yusof dengan Awangku Muhammad Aizat bin Pengiran Haji Yasmin.

(Ikuti berita lanjut dalam Media Permata)