Berkenan berangkat ke majlis penganugerahan

Oleh Syahmi Hassan

Gambar oleh Muiz Matdani

BANDAR SERI BEGAWAN, 25 JUN – Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulah, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri Pengiran Anak Hajah Saleha hari ini berkenan berangkat ke upacara ‘Middle Years Celebration of Achievement’ bagi meraikan kejayaan anakanda, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda ‘Abdul Wakeel anjuran Sekolah Antarabangsa Jerudong (JIS) di Auditorium Pusat Kesenian JIS.

Keberangkatan Baginda Sultan dan Baginda Raja Isteri dijunjung oleh DYTM Paduka Seri Pengiran Muda ‘Abdul Wakeel; Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi II (Kedua) selaku Pengerusi JIS, Yang Berhormat Dato Seri Setia Dr Haji Mohd Amin Liew bin Abdullah; ahli-ahli Lembaga Pengarah JIS; Timbalan Menteri Pendidikan, Datin Seri Paduka Dr Hajah Romaizah binti Haji Mohd Salleh; Setiausaha Tetap di Kementerian Pendidikan, Dr Haji Azman bin Ahmad; Pengetua JIS, Barnaby Sandow; Timbalan Pengetua, Nicholas Sheehan; dan Ketua Sekolah Tahun Pertengahan, Richard Bourbon.

Pada majlis penganugerahan itu, DYTM Paduka Seri Pengiran Muda ‘Abdul Wakeel berkenan menerima Anugerah Polio Points.

Dalam kenyataan akhbar, JIS menjelaskan bahawa salah satu misi JIS adalah untuk membuat perbezaan signifikan dalam kehidupan orang lain. Di JIS, para pelajar diberi ganjaran untuk tingkah laku yang merupakan tujuan eksplisit sekolah tersebut.

Apabila para pelajar berjaya memperoleh $1, wang tersebut akan disumbangkan bagi vaksinasi kanak-kanak di negara-negara membangun untuk membasmi polio. Ini bertujuan menghayati nilai-nilai baik sekolah dengan menyelamatkan nyawa, bersesuaian dengan enam matlamat sekolah iaitu penglibatan, komunikasi, pemikiran, ketahanan, integrasi dan kepimpinan.

Para pelajar bekerjasama untuk mencapai anugerah selaras dengan setiap tujuan tersebut. Setiap kali semua enam tujuan dipenuhi, vaksin polio diperolehi. Para pelajar memperoleh manfaat yang ketara atas usaha mereka yang memperkuat kepentingan peranan mereka sebagai warga dunia.

Manfaat yang jelas melakukan sesuatu yang berharga menjadi insentif yang mengilhami tindakan positif selanjutnya. Pencapaian cemerlang di JIS bermakna bahawa kanak-kanak di dunia yang sedang membangun kini mempunyai peluang tersendiri untuk berkembang.

Pelajar-pelajar di JIS mempunyai peluang untuk mencabar kemahiran kepimpinan mereka sambil mengambil peranan dan tanggungjawab menyertai majlis pelajar. Acara-acara seperti majlis sosial dan perhimpunan tahun pertengahan adalah atas usaha semua pelajar sendiri, khususnya Majlis Pelajar Tahun Pertengahan. Mereka mewakili badan pelajar dan bertindak sebagai suara kepada semua rakan sebaya yang mencerminkan kepimpinan sangat baik.

Upacara Meraikan Pencapaian Tahun Pertengahan itu diketuai oleh pelajar Tahun 7 hingga Tahun 9 yang masing-masing memberikan kata-kata semasa penyampaian anugerah dan memberikan ulasan tahunan sekolah mereka serta mengadakan beberapa persembahan muzik.

Majlis tersebut meraikan semua pencapaian pelajar Tahun 7 hingga 9 sepanjang tahun akademik. Anugerah-anugerah istimewa yang disampaikan di majlis tersebut ialah ‘Academic Excellence’, ‘Polio Points Awards’, ‘Sporting Achievement’, ‘Student Council Recognition Award’, ‘COBIS Student Achievement Award’, dan ‘Middle Years Model United Nations Award’.

KDYMM Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulah berserta KDYMM Paduka Seri Baginda Raja Isteri Pengiran Anak Hajah Saleha ketika berkenan berangkat ke upacara ‘Middle Years Celebration of Achievement’ bagi meraikan kejayaan anakanda, DYTM Paduka Seri Pengiran Muda ‘Abdul Wakeel anjuran Sekolah Antarabangsa Jerudong (JIS) di Auditorium Pusat Kesenian JIS.
DYTM Paduka Seri Pengiran Muda ‘Abdul Wakeel ketika berkenan menerima Anugerah Polio Points Tahun 7 daripada timbalan pengetua dan pengarah akademik JIS.
KDYMM Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulah, KDYMM Paduka Seri Baginda Raja Isteri Pengiran Anak Hajah Saleha dan DYTM Paduka Seri Pengiran Muda ‘Abdul Wakeel berkenan dijunjung bergambar ramai.
Antara persembahan muzik yang memeriahkan majlis tersebut.
Antara ibu bapa dan penjaga yang hadir ke majlis penganugerahan itu.