Berkenan berangkat ke Majlis Santap G20

ROM, 31 OKT – Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulah, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, malam tadi berkenan berangkat ke Majlis Santap Malam bagi para Pemimpin dan Rakan Kongsi G20 yang dihoskan oleh Presiden Republik Itali.

(Klik di sini untuk berita lanjut)