Berkenan berangkat ke pusat latihan komando, UK

LONDON, 21 SEPT – Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu‘izzaddin Waddaulah, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, hari ini berkenan berangkat menghadiri Majlis Kemasukan bagi Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri 920 Mejar (U) Pengiran Muda ‘Abdul Mateen yang berlangsung di Pusat Latihan Komando Marin Diraja (CTCRM), Lympstone, Devon, United Kingdom.

 

(Klik di sini untuk berita lanjut)