Berkenan ke Majlis Junjung Ziarah Aidilfitri

BANDAR SERI BEGAWAN, 3 MEI – Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulah, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri Pengiran Anak Hajah Saleha kelmarin, berkenan berangkat ke Majlis Mengadap dan Junjung Hari Raya Aidilfitri bagi Orang-orang Kenamaan serta Diplomat dan VVIP di Istana Nurul Iman.

 

(Klik di sini untuk berita lanjut)