Berkenan menerima mengadap

 

BANDAR SERI BEGAWAN, 9 SEPT – Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulah, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam hari ini berkenan menerima mengadap Ahli Majlis Negara dan Menteri Pertahanan Republik Rakyat China, Tuan Yang Terutama Jeneral Wei Fenghe di Istana Nurul Iman.

(Klik di sini untuk berita lanjut)