Berkenan menerima mengadap

KEBAWAH Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri Pengiran Anak Hajah Saleha berkenan menerima mengadap perpisahan bagi Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Rakyat China ke Negara Brunei Darussalam, Puan Yang Terutama Yang Jian. – Gambar oleh Muiz Matdani (Klik di sini untuk cerita lanjut)