Bersama realisasikan wawasan 2035

BANDAR SERI BEGAWAN, 18 OGOS – Wawasan Brunei 2035 hanya tinggal kurang daripada 15 tahun untuk kita sama-sama berusaha mencapainya dan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulah, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam menegaskan dalam titah Baginda bahawa wawasan 2035 perlu dilaksanakan dengan penuh komitmen dan bersungguh-sungguh dan tidak wajar dibiarkan sebagai satu retorik intelektual semata-mata yang cuma indah dalam sebutan.

 

 (Klik di sini untuk cerita lanjut)