Brunei mula berpuasa esok

 

BANDAR SERI BEGAWAN, 23 APRIL – Pada menjunjung titah perkenan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulah,  Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, maka yang dipertua Majlis Ugama Islam Brunei (MUIB) dengan ini memaklumkan bahawa ketetapan 1 Ramadan 1441 Hijrah akan jatuh pada hari Sabtu bersamaan dengan 25 April 2020 Masihi.

(Klik di sini untuk berita lanjut)