Cekap bertindak, proaktif jalankan tugas

 

BANDAR SERI BEGAWAN, 16 SEPT – Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulah, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dalam lawatan tidak berjadual ke Kementerian Hal Ehwal Ugama (KHEU) hari ini bertitah menegaskan tanggungjawab yang digalas oleh kementerian berkenaan sangat luas, oleh itu ia memerlukan para pegawai dan kakitangan yang berdedikasi serta cekap dan cepat bertindak membuat keputusan.

(Klik di sini untuk berita lanjut)