COVID-19 tidak halang tunai puasa

BANDAR SERI BEGAWAN, 24 April – Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulah, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bertitah, COVID-19 tidak seharusnya mengganggu umat Islam untuk menunaikan ibadat puasa, yang mana COVID-19 adalah satu perkara, sedang ibadat puasa pula satu perkara lain.

 

 (Klik di sini untuk cerita lanjut)