Deklarasi ASEAN berhubung pembangunan sumber manusia bagi perubahan dunia pekerjaan

BANDAR SERI BEGAWAN, 26 JUN – Ketua-ketua negara dan kerajaan dari 10 negara Persatuan Negara-negara Asia Tenggara (ASEAN) iaitu Negara Brunei Darussalam, Kemboja, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand dan Vietnam semasa Sidang Kemuncak ASEAN ke-36 menerusi persidangan video telah mengesahkan deklarasi ASEAN berhubung pembangunan sumber manusia bagi perubahan dunia pekerjaan.

Menurut kenyataan yang diterima hari ini, antara deklarasi yang dicapai itu termasuk pengesahan komitmen terhadap Wawasan ASEAN 2025 untuk membina komuniti ASEAN yang berorientasikan dan berpusatkan rakyat di mana masyarakat kita dapat menikmati kualiti hidup lebih tinggi dan faedah pembangunan masyarakat.

Di samping itu, menekankan semula salah satu tujuan utama ASEAN sebagaimana yang termaktub dalam Piagam ASEAN iaitu mengembangkan sumber daya manusia melalui kerjasama yang erat dalam pendidikan dan pembelajaran sepanjang hayat dalam sains, teknologi dan inovasi, untuk pemberdayaan masyarakat ASEAN dan untuk pengukuhan komuniti ASEAN.

Deklarasi itu juga mengulangi semula komitmen dalam visi pemimpin untuk ASEAN yang berdaya tahan dan inovatif yang diadaptasi pada Sidang Kemuncak ASEAN ke-32 untuk mencakupi peluang yang diberikan oleh teknologi dan inovasi baharu yang muncul daripada revolusi digital, untuk melaksanakan penyelesaian pintar dan inovatif, serta untuk meningkatkan kesalinghubungan digital yang meningkatkan kehidupan dan kehidupan rakyat, sambil membina kedayatahanan terhadap kesan gangguan yang berpotensi.

Selain itu, mengenal pasti dunia pekerjaan yang berubah disebabkan kemajuan teknologi, peralihan demografi dan penghijauan ekonomi, yang menawarkan peluang dan cabaran kepada ekonomi, industri dan pekerjaan di rantau ini. Mereka juga komited untuk melengkapkan sumber daya manusia ASEAN dengan kecekapan yang akan mempersiapkan mereka untuk sedia masa depan, sehingga memungkinkan mereka untuk secara aktif menyumbang kepada pembangunan, daya saing dan daya tahan ASEAN yang mapan; melindungi mereka daripada kemungkinan kesan negatif dari gangguan teknologi; membolehkan mereka menguruskan peralihan adil; dan memastikan bahawa tidak ada yang ketinggalan dalam dunia pekerjaan yang berubah ini.

Bagaimanapun, deklarasi turut mengakui akan pentingnya usaha kolektif di rantau ini dan setiap negara anggota dan penglibatan perniagaan dan industri yang lebih besar untuk mempercepatkan usaha dalam menyediakan sumber daya manusia ASEAN untuk masa depan. Sehubungan dengan itu, negara-negara anggota juga memutuskan untuk melakukan beberapa tindakan berikut, dengan mempertimbangkan keupayaan dan sumber daya negara anggota masing-masing bagi mempersiapkan sumber daya manusia ASEAN untuk dunia pekerjaan yang terus berubah:

1. Mengusahakan budaya pembelajaran sepanjang hayat dalam masyarakat dan meningkatkan kesedaran para belia, pekerja dan majikan mengenai kepen-tingan dalam melabur dalam perkembangan kemahiran bagi mengadaptasi perubahan dunia pekerjaan termasuk pendidikan dan latihan;

2. Meningkatkan inklusif pendidikan dan pekerjaan bagi semua terutamanya dalam hal meningkatkan akses kepada dan kualiti latihan kemahiran dan peluang pekerjaan bagi semua peringkat usia, wanita, orang kelainan upaya, warga emas, penduduk luar bandar atau kawasan terpencil dan mereka yang bekerja dalam perusahaan kecil dan sederhana;

3. Mempertingkatkan daya responsif dan kesepaduan buruh, pendidikan, dasar ekonomi dan rangka kerja institusi dalam mempromosikan aspek-aspek berikut ke arah peluang pekerjaan yang lebih baik, kebolehkerjaan, pendapatan tinggi, keselamatan pekerjaan, kualiti pekerjaan dan daya saing perusahaan yang relevan dan dalam rangka setiap negara anggota;

4. Mempromosikan dasar dan inisiatif untuk pembelajaran sepanjang hayat yang merangkumi peringkat utama pendidikan dan latihan (iaitu pendidikan asas, pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional (TVET), pendidikan tinggi) dan pengembangan kemahiran dalam organisasi yang akan memenuhi keperluan kemahiran semasa dan masa depan dan membolehkan mobiliti pekerjaan dan pembangunan karier;

5. Meningkatkan kepemimpinan institusi perniagaan, industri dan pendidikan mengenai pengembangan sumber daya manusia dengan menjalin kerjasama yang lebih erat antara sektor kerajaan dan swasta, dan memberikan insentif dan pengiktirafan kepada syarikat yang melaburkan sumber daya dalam latihan kemahiran, latihan amali dan perantisan;

6. Mempromosikan kecekapan dan kelayakan yang didorong permintaan TVET serta pendidikan tinggi dengan merancang kurikulum dan penilaian, melibatkan tenaga pengajar berkelayakan dengan penyelidikan terkini teknologi canggih yang memenuhi keperluan pasaran tenaga kerja mengarah kepada peningkatan kerjasama dengan pendidikan dan latihan institusi berasaskan industri.