Dua pegawai kanan dilantik hakim Mahkamah Perantaraan

 

BANDAR SERI BEGAWAN, 8 JUN – Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulah, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah memperkenankan pelantikan dua pegawai kanan kehakiman sebagai hakim Mahkamah Perantaraan.

(Klik di sini untuk berita lanjut)