Elaun tidak setara dengan institusi pengajian tinggi

Saya ingin menyuarakan kebimbangan saya mengenai isu biasiswa BPTV yang dihadapi oleh beberapa individu termasuk saya yang dibangkitkan di laman Opinion Buletin Borneo lalu.

Malangnya, semasa menulis surat ini, kami tidak menerima sebarang respons yang sesuai dari pihak berkuasa berkenaan dengan isu elaun sebanyak $45 yang dikira sangat rendah dan tidak mencukupi pada masa sekarang.

Kami juga mendapati bahawa elaun tersebut tidak setara dengan pengajian tinggi yang lain, sebagaimana yang dibangkitkan dalam titah Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulah, Sultan and Yang Di-Pertuan of Brunei Darussalam.

Isu itu bukan saja semakin teruk, malah sudah enam bulan sejak kami memohon biasiswa dan kami masih belum menerima sebarang elaun.

Saya harap pihak berkuasa boleh mengambil berat dan bertindak terhadap isu yang dibangkitkan ini.

– Sarjana BPTV