Empat strategi utama JPM pacu kemajuan negara

Oleh Sim Y. H.

BANDAR SERI BEGAWAN, 21 JAN – Jabatan Perdana Menteri (JPM) selaku agensi utama Kerajaan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam sangat menitikberatkan pendekatan seluruh negara dalam merancang serta melaksanakan tindakan-tindakan dalam memacu kemajuan negara bersama agensi-agensi kerajaan dan bukan kerajaan yang relevan serta berkepentingan.

“Kebawah Duli Yang Maha Mulia telah mengurniakan titah perkenan terhadap penstrukturan semula organisasi JPM dengan pergabungan bahagian-bahagian kepada tiga bahagian utama iaitu pertama, Bahagian Perkhidmatan Awam, Kesejahteraan, Antarabangsa dan Media; kedua, Bahagian Keselamatan, Penguatkuasaan dan Undang-Undang dan ketiga, Bahagian Wawasan, Kewangan dan Kabinet.

“Dengan pergabungan tersebut, JPM kini akan semakin fokus dalam menjalankan tanggungjawab dan peranannya selaku agensi peneraju dan jentera penggerak perkhidmatan awam,” jelas Menteri di JPM, Yang Berhormat Dato Seri Setia Haji Awang Abdul Mokti bin Haji Mohd Daud semasa berucap di Sesi Muzakarah JPM dan Jabatan-jabatan di bawahnya bersama ahli-ahli Majlis Mesyuarat Negara (MMN) bagi 2021 yang berlangsung di Bilik Mesyuarat West Wing, Bangunan JPM, hari ini.

Yang Berhormat Dato menyatakan bahawa dalam memantapkan dan mempertingkatkan prestasi JPM, empat matlamat strategik utama telah dikenal pasti untuk diterajui iaitu urustadbir yang berdaya maju, kesiapsiagaan yang mampan, keberhasilan yang memfokuskan kepentingan rakyat serta organisasi yang cemerlang dan mantap.

Beliau menerangkan lanjut bahawa di bawah matlamat strategik pertama iaitu urustadbir yang berdaya maju, beberapa inisiatif telah dan sedang dilaksanakan dalam memperkukuhkan mekanisme urustadbir dalam kerajaan termasuk memperkesankan lagi pembaharuan Perkhidmatan Awam melalui penelitian semula Rangka Kerja Perkhidmatan Awam (RKPA) di mana tempoh pelaksanaan fasa pertama RKPA telah berakhir pada 2020.

Yang Berhormat Dato Seri Setia Haji Awang Abdul Mokti menyampaikan ucapan semasa sesi muzakarah tersebut di Bangunan Jabatan Perdana Menteri, kelmarin.

Di bawah matlamat strategik kedua iaitu kesiapsiagaan yang mampan, JPM juga menumpukan kepada kesiapsiagaan perkhidmatan awam dari pelbagai aspek dalam memelihara kesejahteraan dan keselamatan awam serta memastikan kerajaan senantiasa bersedia dalam menangani cabaran-cabaran semasa dan masa hadapan.

Ke arah itu, penekanan dan usaha dilaksanakan termasuk dalam memastikan kesinambungan fungsi-fungsi utama kerajaan, khususnya dalam menghadapi situasi pandemik COVID-19, JPM telah mengenalkan Garis panduan bagi Penyediaan Pelan Kesinambungan Operasi atau Business Continuity Plan (BCP) bagi Perkhidmatan Awam Dalam Menghadapi COVID-19.

Manakala itu, di bawah matlamat strategik ketiga iaitu keberhasilan yang memfokuskan kepentingan rakyat, kesejahteraan rakyat dan pendudukan senantiasa menjadi tumpuan utama.

Yang Berhormat Dato mendedahkan bahawa usaha dalam memastikan kesejahteraan rakyat dan penduduk berterusan dipelihara dengan pelaksanaan Inisiatif Skills Plus, di mana ia dilancarkan pada April 2020. Ia juga memberi tumpuan kepada program upskilling dan reskilling.

Di bawah matlamat strategik keempat, organisasi yang cemerlang dan mantap, JPM secara berterusan melaksanakan inisiatif bagi mencapai kecemerlangan dan produktiviti organisasi termasuk meningkatkan produktiviti melalui pengkorporatan perkhidmatan-perkhidmatan dan memastikan tenaga manusia yang berkemahiran dan future-ready.

Selain itu, ia juga bagi memantapkan lagi pelaksanaan gantian kerjaya (career succession), JPM sedang menyediakan Rangka Kerja Kompetensi bagi warga JPM dan Jabatan-jabatan di bawahnya yang akan meliputi kompetensi-kompetensi asas bagi setiap jawatan tetap.