Fasa Awal Endemik dilanjut hingga 14 Feb

BANDAR SERI BEGAWAN, 10 JAN – Pada menjunjung titah perkenan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulah, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam mengenai pengumuman pengemaskinian garis panduan semasa Fasa Endemik, Jawatankuasa Pandu COVID-19 memaklumkan Fasa Awal Endemik dilanjutkan sehingga 14 Februari 2022.

Yang Berhormat Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi Kedua semasa mengumumkan mengenai pelanjutan Fasa Awal Endemik pada sidang media di Kementerian Kesihatan, kelmarin.

(Klik di sini untuk berita lanjut)