Hampir $400,000 dan pelbagai sumbangan dihulurkan

BANDAR SERI BEGAWAN,  1 SEPT – Lebih banyak sumbangan dihulurkan oleh pelbagai pihak di negara ini termasuk masyarakat awam yang prihatin kepada kerajaan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam khususnya Kementerian Kesihatan dalam sama-sama membendung dan menangani penularan wabak COVID-19 di negara ini.

 

 – (Klik di sini untuk berita lanjut)