Ibadah umrah, haji dibenarkan

BANDAR SERI BEGAWAN, 20 DIS – Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulah, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah memperkenankan Kebenaran Perlaksanaan Ibadah Umrah dan Haji Tahun 1443H/2022M.

Gambar fail ibadah haji pada permulaan pandemik di Mekah. Kebenaran untuk melaksanakan ibadah umrah pada masa ini diberikan kepada jemaah Negara Brunei Darussalam dan tertakluk kepada ketetapan Jawatankuasa Pandu COVID-19 di negara ini mengenai kebenaran keluar dan masuk negara.

(Klik di sini untuk berita lanjut)