Jangan abai keselamatan

 

BANDAR SERI BEGAWAN, 31 JULAI – Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulah, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bertitah menekankan keselamatan adalah perkara yang tidak boleh diabaikan, apa-apa jua perkara yang tidak selamat mestilah dielakkan.

(Klik di sini untuk berita lanjut)