Kementerian Tenaga dibubarkan

BANDAR SERI BEGAWAN, 20 MEI – Pada menjunjung titah perintah Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulah, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, Kementerian Tenaga ditiadakan dan digantikan dengan Jabatan Tenaga.

Titah perintah itu memperkenankan Jabatan Tenaga di Jabatan Perdana Menteri diwujudkan bagi melaksanakan portfolio-potfolio di bawah Kementerian Tenaga.

Berikutan dengan perubahan-perubahan ini, Yang Berhormat Dato Seri Setia Dr Haji Mat Suny bin Haji Mohd Hussein tidak lagi memegang jawatan menteri tenaga mulai 21 Mei 2022.

Sehubungan dengan itu, Dato Seri Paduka Haji Matsatejo bin Sokiaw dipindahkan ke Jabatan Perdana Menteri sebagai Timbalan Menteri, Jabatan Tenaga di Jabatan Perdana Menteri mulai tarikh yang sama.