Kementerian Tenaga dibubarkan

BANDAR SERI BEGAWAN, 20 MEI – Pada menjunjung titah perintah Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulah, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, Kementerian Tenaga ditiadakan dan digantikan dengan Jabatan Tenaga.

 

(Klik di sini untuk berita lanjut)