Kepincangan, ketidakcekapan perlu diberikan perhatian

KDYMM Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulah berkenan berinteraksi dengan kakitangan Kementerian Sumber-sumber Utama dan Pelancongan dalam lawatan tidak berjadual ke kementerian itu, kelmarin.

 

BANDAR SERI BEGAWAN, 26 FEB – Kepincangan dan ketidakcekapan dalam sektor pertanian dan perikanan serta keberkesanan pengawalan dan kepimpinan menjadi perhatian Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulah, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dalam titah pada lawatan tidak berjadual ke Kementerian Sumbersumber Utama dan Pelancongan (KSSUP) hari ini.

(Klik di sini untuk berita lanjut)