Lebih 15,000 dikurnia daging korban

BANDAR SERI BEGAWAN, 21 JULAI – Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu‘izzaddin Waddaulah, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri Pengiran Anak Hajah Saleha, pada tahun ini, sekali lagi berkenan melaksanakan ibadah korban sunat bagi Baginda berdua berserta kerabat Baginda.

 

(Klik di sini untuk berita lanjut)