Manfaatkan aset kerajaan, elak pembaziran

BANDAR SERI BEGAWAN, 31 DIS – Sempena Sambutan Tahun Baharu 2022 Masihi,  Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulah, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bertitah, meskipun agenda pembangunan di bawah Rancangan Kemajuan Negara ke-11 berjalan dengan baik, namun masalah bangunan kepunyaan kerajaan yang dibiarkan dan tidak digunakan lagi mestilah ditangani secara holistik oleh pihak berkepentingan agar aset berkenaan dapat dimanfaatkan dan sekali gus mengelak pembaziran.

 

(Klik di sini untuk berita lanjut)