Padi musim kedua dituai

Oleh Yusrin Junaidi
Gambar oleh Muiz Matdani

BANDAR SERI BEGAWAN, 10 SEPT – Sempena penuaian padi musim kedua di bawah projek AgroBiz, majlis kesyukuran telah diadakan di Ladang Padi, AgroBiz, Institut Pendidikan Teknikal Brunei (IBTE) Kampus Agro-Teknologi, Kampung Wasan pada pagi ini di mana penyerahan zakat hasil tuaian musim pertama turut diadakan.

Hadir selaku tetamu kehormat sekali gus menyaksikan penyerahan zakat dan memulakan pengetaman padi musim kedua tersebut ialah Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan, Yang Berhormat Mejar Jeneral (B) Dato Paduka Seri Haji Aminuddin Ihsan bin Pehin Orang Kaya Saiful Mulok Dato Seri Paduka Haji Abidin.

Juga hadir ialah Timbalan Menteri Pendidikan, Datin Seri Paduka Hajah Romaizah binti Haji Mohd Salleh selaku pengerusi Lembaga Pengelola IBTE; Pengerusi LiveWIRE Brunei dan Pengurus In Country Value Syarikat Minyak Brunei Shell Sdn Bhd (BSP), Hajah Rosita binti Hassan dan Pengurus Korporat BSP, Haji Jaafar bin Bakar.

Projek AgroBiz telah menghasilkan kira-kira 8.5 metrik tan sehektar bagi tuaian pertama pada 18 Februari yang lalu dan sebahagian daripada hasil tersebut disumbangkan kepada beberapa keluarga yang memerlukan di negara ini sebagai inisiatif tanggungjawab sosial korporat (CSR).

Selain itu, hasil tuaian pertama itu juga akan diagih-agihkan kepada asnaf zakat yang berhak melalui Majlis Ugama Islam Brunei (MUIB).

Yang Berhormat Menteri Hal Ehwal Ugama bersama jemputan yang hadir pada majlis itu.
Yang Berhormat Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan ketika mengetam padi Projek Agrobiz Musim Kedua menggunakan mesin.
Antara jemputan yang hadir pada majlis tersebut.

Seramai 10 orang pelajar telah terlibat dalam kohort pertama projek ini dan mereka akan menamatkan pengajian mereka pada Oktober ini.

Mereka telah menjalani dua musim penanaman padi di ladang AgroBiZ, manakala itu, pelajar kohort kedua akan memulakan musim penanaman padi pada November depan.

Projek AgroBlZ diusahakan atas sokongan Jabatan Pertanian dan, Kementerian Sumber-sumber Utama dan Pelancongan, Bank Islam Brunei Darussalam (BIBD), Darussalam Enterprise (DARe), PaddyCo, Progresif Cellular Sdn Bhd dan Community for Brunei, BSP menerusi LiveWIRE Brunei, iaitu Program Pelaburan Sosial Utama dan Keusahawanan BSP yang menyediakan dana untuk menyokong Skim Usahawan Ladang Padi AgroBIZ di bawah IBTE.

Projek bermatlamat untuk membekalkan usahawan-usahawan pertanian muda dengan ilmu pengetahuan teknikal yang mencukupi dalam penamanan padi dan mengembangkan lagi kemahiran usahawan pertanian untuk membantu mereka memajukan ladang padi mereka sendiri dan memulakan perniagaan.

Menurut Pemangku Pengarah Pendidikan Teknik, IBTE, Dr Haji Mohd Zamri bin Haji Sabli, Projek AgroBiz diungkayahkan oleh lBTE dan LiveWire Brunei menerusi memorandum persefahaman (MoU) yang dimeterai pada 23 Januari 2019.

Beliau menjelaskan, MoU tersebut adalah untuk menghidupkan semula program peladang muda khususnya dalam bidang penghasilan padi. Projek berkenaan melibatkan penanaman padi seluas 10 hektar yang telah disediakan dengan infrastruktur dan jentera moden untuk meningkatkan hasil pengeluaran dengan lebih cekap.

“Alhamdulillah, berkat daripada tunjuk ajar dan sokongan yang diberikan, pelajar-pelajar telah membuat pelbagai perancangan untuk terus menceburi bidang penanaman padi ini selaku generasi penerus dan pelapis dalam sektor pertanian,” ujarnya.

Dalam pada itu, beliau turut mengongsikan bahawa baru-baru ini, IBTE telah menandatangani MoU dengan LiveWire bagi kerjasama dalam menyediakan beberapa kursus latihan keusahawanan serta bengkel-bengkel termasuk mengadakan beberapa bengkel yang perlu dihadiri oleh pelajar IBTE iaitu Bengkel Bright Ideas dan Bengkel Siri Pelan Perniagaan.

Pembabitan AgroBiz LiveWire dalam mengendalikan kursus-kursus berkenaan tidak terhad kepada para pelajar IBTE bahkan dibukakan kepada orang awam yang ingin bergiat dalam bidang keusahawanan, ujar beliau.