Peluang menghayati Al-Quran di UNISSA

BANDAR SERI BEGAWAN, 21 JUN – Universiti Islam Sultan Sharif Ali (UNISSA) melalui Pusat Kepimpinan dan Pembelajaran Sepanjang Hayat dengan kerjasama Fakulti Usuluddin kini menawarkan Program

Tadabbur Al-Quran untuk orang ramai bagi sesi Ogos 2022M secara dalam talian.
Menurut UNISSA, program akan diadakan bermula 14 Ogos selama enam minggu iaitu setiap Ahad, bermula 8:30 pagi hingga 10 pagi di mana modul yang ditawarkan ialah modul Surah Al-Qiyamah dan Al-Insan.

Antara tujuan program berkenaan diadakan adalah untuk membimbing masyarakat awam dalam memberikan kefahaman dan penghayatan kepada Al-Quran melalui rujukan dan kitab-kitab tafsir yang muktabar.

Ini selaras dengan konsep Negara Zikir dan rakyat celik Al-Quran sepertimana yang dihasratkan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam.

Orang ramai yang ingin mendaftar boleh melayari pautan https://bit.ly/PTQC4L dengan tarikh akhir pendaftaran adalah pada 23 Julai pukul 4:30 petang.

Sebarang pertanyaan atau keterangan lanjut, orang ramai bolehlah melayari laman sesawang UNISSA.