Penanda aras perkembangan bidang perubatan

Yang Berhormat Menteri Kesihatan diberikan penerangan mengenai mesin imbas CT yang baharu di Hospital Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadee Billah, Tutong, kelmarin. – Gambar oleh James Kon

TUTONG, 3 OGOS – Penyediaan mesin imbas tomografi berkomputer (imbas CT) merupakan salah satu langkah yang diambil kerajaan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam melalui Kementerian Kesihatan untuk memberikan perkhidmatan kesihatan yang berkualiti tinggi dengan menyediakan teknologi terkini kepada orang ramai terutama bagi penduduk di Daerah Tutong.

(Klik di sini untuk berita lanjut)