Perkenan kenaikan pangkat

BANDAR SERI BEGAWAN, 30 Mei – Jabatan Perkhidmatan Awam, Jabatan Perdana Menteri hari ini memaklumkan atas titah perkenan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bagi pelantikan Dr Rohaniyanti binti Pehin Orang Kaya Shahbandar Dato Seri Paduka Haji Mohd Salleh sebagai Pengarah Perkhidmatan Mekanikal dan Elektrikal di Jabatan Kerja Raya, Kementerian Pembangunan.

Kenaikan pangkat daripada Penolong Pengarah di Jabatan Perkhidmatan Mekanikal dan Elektrikal itu berkuat kuasa mulai 27 Mac 2018.