Perlawanan futsal semarak Ulang Tahun Hari Keputeraan

Sebagai inisiatif untuk mengamalkan gaya hidup sihat dan menyemarakkan lagi Sambutan Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulah, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam yang ke-75 Tahun, Jabatan Perkembangan Kurikulum, Kementerian Pendidikan telah mengadakan perlawanan futsal antara unit-unit dan jabatan-jabatan tersebut di kompleks sukan indoor Jabatan Kerja Raya baru-baru ini. – Gambar serahan Jabatan Perkembangan Kurikulum