Pertemuan bincang dua hala

ROM, REPUBLIK ITALI, 29 OKT – Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulah, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, petang ini, berkenan mengadakan perjumpaan dua hala dengan Presiden Republik Itali, Tuan Yang Terutama Sergio Mattarella.

 

(Klik di sini untuk berita lanjut)