Perutusan tahniah kepada canselor baharu Jerman

BANDAR SERI BEGAWAN, 8 DIS – Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulah, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam hari ini berkenan menghantar titah perutusan tahniah kepada Tuan Yang Terutama Olaf Scholz berikutan pelantikannya sebagai Federal Chancellor, Republik Persekutuan Jerman.