Perutusan tahniah kepada Jepun

BANDAR SERI BEGAWAN, 23 FEB – Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulah, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei hari ini berkenan menghantar titah-titah perutusan tahniah kepada Maharaja Jepun, Kebawah Duli Yang Maha Mulia Maharaja Naruhito; Perdana Menteri Jepun Tuan Yang Terutama Shinzo Abe dan kerajaan serta rakyat Jepun sempena Ulang Tahun Hari Keputeraan Maharaja Naruhito.