Perutusan tahniah kepada Malaysia

BANDAR SERI BEGAWAN, 30 OGOS – Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulah, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam hari ini berkenan menghantar titah-titah perutusan tahniah kepada Yang Di-Pertuan Agong Malaysia ke-16, Kebawah Duli Yang Maha Mulia Al-Sultan Abdullah Ri’ayatuddin Al-Mustafa Billah Shah dan Perdana Menteri Malaysia, Yang Amat Berhormat Tan Sri Dato’ Haji Muhyiddin bin Haji Mohd Yassin serta kerajaan dan rakyat Malaysia, sempena ulang tahun Hari Kemerdekaan Malaysia ke-63.