Perutusan tahniah kepada presiden Republik Korea

BANDAR SERI BEGAWAN, 10 MEI – Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulah, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan menghantar titah perutusan tahniah kepada Presiden Republik Korea, Tuan Yang Terutama Yoon Suk Yeol, berikutan dengan kemenangan beliau dalam pilihan raya presiden pada Mac 2022.